Secretary Clinton's Eid-ul-Fitr Message - Pashto

Remarks
Washington, DC
September 16, 2009æÇÔä�ټä ډí Óí

ÏÑ ÈåÑäیæ �ÇÑæ æÒیÑå ˜áیäÊä: ÓáÇã Çæ ÇÎÊÑ ãæ ãÈÇј Ôå. ÎæÔÍÇáå یã �ې ÏÑ Ñæ�ی Ï ãیÇÔÊی �Çی �å Ïې åېáå ÊÌáېá ˜ړã �ی ÊÇÓی ټæáæÊå ÎæÔÍÇáå ÇÎÊÑ ÛæÇړã.

�å ١٩٦٦ ˜Çá ˜ی¡ ÒãÇ ãیړå Çæ ãÇ ÏÇ æیÇړ ÏÑáæÏ �ې Çæá ځá ÇÎÊÑ �å Ó�یäå ãÇڼۍ ˜ی æáãÇäځæ¡ Çæ ÇæÓ ÏÛå áãÇäځäå یæå ÚäÚäå �ÑځیÏáی Ïå. Çæ Óږ˜Çá¡ Òå Ï ÈåÑäیæ �ÇÑæ �å æÒÇÑÊ ˜ی Ï ÇÝØÇÑ Ï ãیáãÓÊیÇ ˜æÑÈäå æã �å ãÓáãÇäÇäæ Çæ ÛیÑ ãÓáãÇäÇäæ �˜ی �ډæä ˜ړی æ. ãæäږ ÇãیÏ áÑæ �å ÏÇ ÎÈÑå¡ åÑ ˜Çá áÇ ډیÑå ÊÞæیå Ôی �ی ټæá ãÐÇåÈ �å ãÊÍÏå ÇیÇáÇÊæ˜ی¡ ځÇی áÑی. ˜æ�äی ÇÎÊÑ¡ �å ټæáå äړی ˜ی ãÓáãÇäÇäæ Êå¡ Ï یæی ãیÇÔÊی Ñæ�ی Çæ ÚÈÇÏÊ �Çی Ïی. ÏÇ Ï ځÇä ÏÇãÊÍÇäæáæ Çæ ÊÝ˜Ñ æÑځی Ïی Çæ ãæäږ Êå¡ ÏÇÓی ÇÓáÇãی ÇÑÒښÊæäå á˜å ÎیÑÇÊ¡ ټæáäå¡ åã˜ÇÑی Çæ ÎæÇÎæږی ÑÇیÇÏæی¡ Çæ ÏÇ åãÇÛå ÇÑÒښÊæäå Ïی �ې ãæäږ ÇãÑی˜ÇېÇä ېې åã ډیÑ ÞÏÑ ˜ææ Çæ ÏÇãÑی˜ÇÆی ËÞÇÝÊ Êå ېې ډیÑå ÛäÇ ÈÎښáی Ïå.

á˜å څä�å �å ÌãåæÑ ÑÆیÓ ÇæÈÇãÇ �å ÞÇåÑå ˜ی ææیá¡ ãÊÍÏå ÇیÇáÇÊ Ï ټæáی äړی Ï ãÓáãÇäÇäæ ÓÑå Ï یæå äæی ÏæÑ Ï ÔÑæÚ ˜æáæ �å åڅå ˜ی Ïå¡ ÏÇÓی ÏæÑ �å Ï Ïæå ÇړÎېÒæ �ټæ Çæ Ïæå ÇړÎېÒ ÏÑäÇæی �ÑÈäÓټ æáÇړ æی. ãæäږ �æåیږæ �ی ÏÇÓی ټ˜ی ډېÑ ÔÊå Ïí¡ �ې Ï ÚÞیÏی áÑæä˜ی ÎᘠÓÑå ãÊÍÏ ˜æی¡ äÓÈÊ ÏیÊå �å ÓÑå Èیá Æی ˜ړی.

�å ÏÇÓی ÍÇá ˜ی �ې Ï Ñæ�ې ãېÇÔÊ ãÎ �å ÎÊãیÏæ Ïå¡ ÑÇځی �ې �å �ډå¡ Ï ˜Çá �å ÇæږÏæ ˜ی Ï Î�áæ ÏÛæ �ډæ ÇåÏÇÝæ Ï ÊÑ áÇÓå ˜æáæ á�ÇÑå �ې Óæáå ¡ Óæ˜Çáی ¡ Çæ ËÈÇÊ Ïی ˜ÇÑ æ˜ړæ. ÇæÒå ÊÇÓæټæáæÊå ÎæÔÇáۍ ˜Çá åã ÛæÇړã. ˜æÑ ãæ æÏÇä.